กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 


  
 
 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโมโกรที่ผ่านมา ได้เน้นการพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ใช้ในการเดินทางคมนาคมสัญจร ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรมาอย่างต่อเนื่องโดยได้ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยต่างๆ ทั้งนี้ตามแต่สภาพพื้นที่ให้กับทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะจุดที่มีความสำคัญๆทุกหมู่บ้าน และปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้สัญจรได้อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีถนนสายหลักของกรมทางหลวง 1 สาย คือถนนแม่สอด - อุ้มผาง หมายเลข 1090 ผ่านบ้านแม่กลองน้อย บ้านแม่กลองคี บ้านวะครึโค๊ะ บ้านวะเบยทะและบ้านปรอผาโด้
 
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร มีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้พื้นที่อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทั้งหมด และมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการรักษาป่า จำนวน 3 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย
 

หน่วยอนุรักษ์ป่าแม่กะแซ จำนวน 1 แห่ง

หน่วยอนุรักษ์ป่าแม่กลองใหญ่ จำนวน 1 แห่ง

หน่วยอนุรักษ์ป่าแม่กลองคี จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
ตำบลโมโกร เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงอำเภออุ้มผางและจังหวัดอื่นๆ เนื่องจากเป็น ต้นน้ำแม่กลอง และลำห้วยน้อยใหญ่อีกหลายสายด้วยกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญในการท่องเที่ยวล่องแพของอำเภออุ้มผางและการดำรงชีพ
ของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างแหล่งน้ำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
ซึ่งประกอบด้วย

ฝายเก็บกักน้ำ จำนวน 8 แห่ง

สระน้ำขนาดเล็ก จำนวน 8 แห่ง

เหมืองส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 2 แห่ง