กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
 
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐ
 
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยตำบลโมโกร(โรงเรียนอนุบาลบ้านไม้กะพง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้กะพง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวะเบยทะ)  
 

โรงเรียนอนุบาลบ้านไม้กะพง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้กะพง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวะเบยทะเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเจ็บป่วยจะสามารถแพร่เชื้อโรคติดต่อสู่กันได้ง่าย เด็กเล็กมีภูมิต้านทานต่ำจะป่วยได้บ่อย โรคที่พบบ่อยได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจโรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการสุขภาพโดยรวมของเด็ก การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก อาจต้องปิดโรงเรียน เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ผู้ปกครองต้องหยุดงาน เพื่อดูแลเด็กที่บ้าน ทำให้ขาดรายได้ จึงจำเป็นต้องดำเนินงานการเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการเกิดโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก โรคมือ เท้า ปาก โรคไข้เลือดออก และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อ ซึ่งมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานป้องกันและควบคุมโรค โรงเรียนอนุบาลบ้านปรอผาโด้  มีเป้าหมายความสำคัญในของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในโรงเรียนอนุบาลให้ปลอดโรค ไม่ให้เกิดการระบาดของโรคและลดอัตราการป่วยของเด็กในพื้นที่จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ย. 2561 เวลา 14.57 น. โดย คุณ เดือนเพ็ญ จามรรัตน์พงศ์

ผู้เข้าชม 127 ท่าน