หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
  
องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.โมโกร
โทรศัพท์  :  055-030-540
E-mail    :  .......................................
 


 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 


สถานที่พร้อมประชุมสภา [ 14 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 333 


จุดชมวิวลอยฟ้า [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 282 


ศูนย์ OTOP. บ้านแม่กลองคี [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 189 


ร้านค้าโมโกร [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 153 
 
 
   
 
 
 
 
ขอเชิญผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด ประเด็น/ข้อปรัยปรุง แก้ไข และคำอธิบายเพิ่มในแบบประเมินประสิทธิภาพของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงิยอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 84 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนเาด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 77 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 58 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
ด่วนที่สุด การอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
ด่วนที่สุด ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 106 
การจัดฝึกอบรม \"การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่\" [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 94 
ด่วนที่สุด แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์การรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 62 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๒ [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 75 
รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน) [ 14 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว1956 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1969 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1968  [ 21 พ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1967  [ 21 พ.ค. 2562 ]
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 1955 [คำอธิบายการดำเนินโครงการ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(อบต.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2(อบจ.)]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1953  [ 17 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1958  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1946  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด กศ. มท 0816.3/ว1932  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 สน.บถ.  [ 17 พ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1934  [ 17 พ.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่นที่ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1919  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1924  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1921  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1922 [เอกสารแนบ]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1878  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ฯ สน.คท. มท 0808.2/9116-9123 , 9124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1904  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2931  [ 15 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1906  [ 15 พ.ค. 2562 ]
 
 
 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดล้อยาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 แรงม้า ด้ว [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งหลวง [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง ประชาสัมพันธ์ QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
ทต.อุ้มผาง ประชาสัมพันธ์ QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
ทต.ท่าสายลวด ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ระมาด กำหนดเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด สมัยสามัญ สมัยที่2 (ครั้งที่1 [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ตื่น วันที่13 พฤษภาคม 2562 เกิดฝนตกน้ำป่าไหลหลากและลมกระโชกแรงทำให้สภาพพื้นทำกินและเส [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ตื่น กองสารธารณสุขออกพื้นที่ฉีดวัคซีนสุนับและแมวตามชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดโรคในสัตว์ [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ตื่น ชาวบ้านบ้านห้วยมะพร้าวทีนามู,ห้วยคิติก่อคี,บ้านห้วยดินหม้อ ร่วมกันนำท่อนไม้ต่อคอ [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ระมาด ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.พะวอ [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วาเล่ย์ [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองบัวเหนือ แบบสอบถามความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถ [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ยกกระบัตร วีดีทัศน์ จาก สำนักงาน ปปช. เรื่อง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว!! [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่ามะม่วง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ (รถบัส) ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ท [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
   
ทต.ทุ่งหลวง สมุนไพรข้างรั้วบ้านคุณที่คุณยังไม่รู้จัก เรามีคำตอบให้คุณ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.แม่หละ สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
 
อบต.มีเปิดรับสมัครพนักงานใหม่หรือเปล่าครับ (4 เม.ย. 2562)    อ่าน 70  ตอบ 0  
รับโอนชายช่าง (28 พ.ย. 2560)    อ่าน 474  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.โมโกร อำเภออ้มผาง จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ก.ย. 2560)    อ่าน 619  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
 

 


วังปลาไชยา

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โมโกร พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล