กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
 


นายสมพง โงมขุนทศ
รองปลัด รักษาการแทน ปลัด อบต.โมโกร


นายสมพง โงมขุนทศ
รองปลัด อบต.โมโกร
 
 


นายภานุพงษ์ พันธะไชย
หัวหน้าสำนักปลัด


นายเอกรัตน์ ขาวหอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางนันทกา โพอ้น
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


-อัตราว่าง-
นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ


นายวดล สิทธิยะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายวรพจน์ กาวิชัย
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย ปฏิบัติงาน


นางสาวพรทิพย์ ชาญชาติวีระ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล